Leipzig, Blick zum ehem. UNI-Hochhaus, 2004
Leipzig, Blick zum ehem. UNI-Hochhaus, 2004
Leipzig, Blick vom vertwaltungsgericht, 2004

Leipzig, Blick zum ehem.

UNI-Hochhaus, 2004

Neues Rathaus Leipzig, 2004
ERHARD BEYER
Neues Rathaus Leipzig 2004
ERHARD BEYER
Leipzig, Kanal 2004
ERHARD BEYER
Leipzig, Blick Richtung Neues rathaus, 2004
ERHARD BEYER