Fresken im Sigirya-Monolith. Bild vom Dia. Aufnahme: Januar 1989.
Fresken im Sigirya-Monolith. Bild vom Dia. Aufnahme: Januar 1989.
Buddha in Aukana.

Fresken im Sigirya-Monolith.

Bild vom Dia. Aufnahme: Januar 1989.