Podlasie-Sarnaki / Podlachien-Sarnaki V2-Aktion Denkmal
Podlasie-Sarnaki / Podlachien-Sarnaki V2-Aktion Denkmal
Podlasie-Sarnaki / Podlachien-Sarnaki V2-Aktion Denkmal

Podlasie-Sarnaki / Podlachien-Sarnaki V2-Aktion Denkmal

Podlasie-Sarnaki drewniany kosciol z 1816 / Podlachien-Sarnaki Holzkirche gebaut 1816
Robert P